תנאי שימוש

 

1. קבלת תנאי השימוש והתיקונים

 

בכל פעם שאתה משתמש או גורם לגישה לאתר זה, אתה מסכים להיות מחויב לתנאי שימוש אלה, וכפי שתוקן מעת לעת עם או בלי הודעה אליך. בנוסף, אם אתה משתמש בשירות מסוים באתר זה או באמצעותו, תהיה כפוף לכל כללים או הנחיות החלים על אותם שירותים והם ישולבו על ידי הפניה בתנאי שימוש אלה. אנא עיין במדיניות הפרטיות שלנו, המשולבת בתנאי שימוש אלה על ידי הפניה.

 

2. השירות שלנו

 

אתר האינטרנט שלנו והשירותים הניתנים לך באתר ובאמצעות אתר האינטרנט שלנו על בסיס "AS IS". אתה מסכים כי בעלי אתר אינטרנט זה שומרים לעצמם את הזכות באופן בלעדי ועשויים, בכל עת וללא התראה וכל אחריות כלפיך, לשנות או להפסיק אתר זה ושירותיו או למחוק את הנתונים שאתה מספק, בין אם באופן זמני ובין אם לצמיתות. לא תהיה לנו כל אחריות או אחריות בזמנים, מחיקה, כישלון לאחסון, אי דיוק או מסירה לא נכונה של נתונים או מידע כלשהו.

 

3. האחריות שלך וחובות הרישום שלך

 

על מנת להשתמש באתר אינטרנט זה, עליך להירשם לאתרנו, להסכים למסור מידע אמיתי כשתתבקש, ולהיות בן שמונה עשרה (18) ומעלה. בעת ההרשמה, אתה מסכים במפורש לתנאי השימוש שלנו וכפי שניתן לשנות על ידינו מעת לעת וזמינים כאן.

 

4. מדיניות פרטיות

 

נתוני רישום ומידע מזהה אישי אחר שאנו עשויים לאסוף כפופים לתנאי מדיניות הפרטיות שלנו (ראה "מדיניות פרטיות" להלן).

 

5. רישום וסיסמא

 

אתה אחראי לשמור על סודיות הסיסמה שלך ותהיה אחראי לכל השימושים באמצעות רישום ו / או התחברות שלך, בין אם מורשה או לא מורשה על ידך. אתה מסכים להודיע ​​לנו באופן מיידי על כל שימוש לא מורשה או על הרישום, חשבון המשתמש או הסיסמה שלך.

 

6. ההתנהלות שלך

 

אתה מסכים שכל המידע או הנתונים מכל סוג שהוא, בין אם טקסט, תוכנה, קוד, מוסיקה או צליל, צילומים או גרפיקה, וידאו או חומרים אחרים ("תוכן"), המסופקים באופן ציבורי או פרטי, יהיו באחריותו של האדם המספק התוכן או האדם שמשתמשים בחשבון המשתמש שלו. אתה מסכים שאתר האינטרנט שלנו עשוי לחשוף אותך לתוכן שעלול להיות מעורר התנגדות או פוגע. לא נהיה אחראים כלפיך בשום דרך לתוכן המופיע באתר אינטרנט זה ולא לשגיאות או השמטות כלשהן. אתה מסכים במפורש, בשימוש באתר אינטרנט זה או בשירות כלשהו הניתן, שלא: (א) לספק תוכן כלשהו או לבצע כל התנהגות שעלולה להיות בלתי חוקית, בלתי חוקית, מאיימת, מזיקה, פוגענית, מטרידה, עוקבת, מעוותת, מכפישה, הוצאת דיבה, וולגרית, מגונה, פוגענית, מעוררת התנגדות, פורנוגרפית, תוכנן או מפריע או מפריע לאתר זה או לשירות כלשהו הניתן, נגוע בנגיף או בשגרת תכנות הרסנית או מזיקה אחרת, גורם לאחריות אזרחית או פלילית, או שעשוי להפר חוק מקומי, לאומי או בינלאומי חל. (ב) להתחזות או להציג מצג שווא את הקשר שלך עם כל אדם או ישות כלשהי, או לזייף או לבקש אחרת להסתיר או להציג באופן מוטעה את מקורם של כל תוכן המסופק על ידך; (ג) לאסוף או לקצור כל מידע אודות משתמשים אחרים; (ד) לספק או להשתמש באתר אינטרנט זה ובכל תוכן או שירות בכל דרך מסחרית או בכל דרך שתכלול דואר זבל, דואר זבל, מכתבי שרשרת, תוכניות פירמידה, או כל צורה אחרת של פרסום בלתי מורשה ללא הסכמתנו מראש ובכתב;

 

7. הגשת תוכן באתר אינטרנט זה

 

על ידי מתן תוכן כלשהו לאתר האינטרנט שלנו: (א) אתה מסכים להעניק לנו זכות ורישיון עולמי, ללא תמלוגים, תמידי, שאינו בלעדי (כולל כל זכויות מוסריות או זכויות נחוצות אחרות) לשימוש, להציג, לשכפל, לשנות, לעבד, לפרסם, להפיץ, לבצע, לקדם, לארכיב, לתרגם, וליצור עבודות והידור נגזרות, כולן או חלקן. רישיון כזה יחול ביחס לכל צורה, מדיה, טכנולוגיה ידועה או שפותחה מאוחר יותר; (ב) אתה מתחייב ומייצג שיש לך את כל הזכויות החוקיות, המוסריות והאחרות שעשויות להיות נחוצות כדי להעניק לנו את הרישיון הקבוע בסעיף 7 זה; (ג) אתה מאשר ומסכים שתהיה לנו הזכות (אך לא חובה), לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לסרב לפרסם או להסיר או לחסום גישה לכל תוכן שתספק בכל עת ומכל סיבה שהיא, עם או בלי הודעה.

 

8. שירותי צד ג '

 

מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים עשויים להיות מפורסמים ו / או להיות זמינים באתר זה או באמצעותו. ייצוגים הנוגעים למוצרים ושירותים הניתנים על ידי צדדים שלישיים כפופים למדיניות ולמצגות של צדדים שלישיים אלה. לא נישא באחריות או באחריות כלשהי לכל התנהלות או אינטראקציה שלך עם צדדים שלישיים.

 

9. שיפוי

 

אתה מסכים לשיפוי ולהחזיק אותנו בתמימות, את חברות הבת שלנו, שלוחותינו, צדדים קשורים, נושאי משרה, דירקטורים, עובדים, סוכנים, קבלנים עצמאיים, מפרסמים, שותפים ומשותפים משותפים מכל תביעה או דרישה, לרבות שכר טרחת עו"ד סביר, העשוי להיות שנעשה על ידי צד שלישי כלשהו, ​​הנובע או נובע מהתנהלותך או מהקשר שלך לאתר אינטרנט או לשירות זה, אספקתך לתוכן, הפרתך לתנאי שימוש אלה או כל פגיעה אחרת בזכויותיו של אדם או צד אחר.

 

10. ויתור על אחריות

 

אתה מבין ומסכים כי השימוש שלך באתר אינטרנט זה ובכל השירותים או התכנים הניתנים ("השירות") זמין ומסופק לך על אחריותך בלבד. הוא נמסר לך "כפי שהוא" ואנו מתנערים במפורש מכל אחריות מכל סוג שהוא, מרומז או מפורש, כולל אך לא מוגבל לאחריות לסחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי הפרה. אנו לא נותנים אחריות, מרומזת או מפורשת, כי כל חלק מהשירות לא יהיה מופרע, נטול טעויות, ללא וירוס, בזמן, מאובטח, מדויק, אמין, באיכות כלשהי, ואין שום תוכן בטוח בהגדרה כזו. . אתה מבין ומסכים שאף אחד מאיתנו ואף אף אחד מהמשתתפים בשירות לא מספק ייעוץ מקצועי של כל סוג שהוא ושימוש בייעוץ כזה או בכל מידע אחר הוא אך ורק בסכנתך הבלעדית וללא אחריותנו מכל סוג. תחומי שיפוט מסוימים עשויים שלא להתיר ביטול אחריות מרומזת וההסתייגות לעיל עשויה שלא לחול עליך רק משום שהיא מתייחסת לאחריות משתמעת.

 

11. הגבלת האחריות

 

אתה מבין במפורש ומסכים לכך שלא נהיה אחראים לכל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, עידני, תוצאתי או מדומה, כולל אך לא מוגבל, נזק לאובדן רווחים, רצון טוב, שימוש, נתונים או דברים לא עניינים אחרים קיבלנו המלצה על האפשרות של נזקים כאלה), שנובעים או נובעים מ- (I) השימוש או חוסר היכולת להשתמש בשירות, (II) העלות לקבלת סחורות מוחלפות ו / או שירותים הנובעים מעסקה כלשהי. על דרך השירות, (III) גישה לא מורשית להעברת הנתונים שלך או לשינוים, (IV) הצהרות או התנהגות של צד שלישי כלשהו בשירות, או (V) כל עניין אחר הנוגע לשירות.

 

בחלק מתחומי השיפוט, אסור להגביל את האחריות ולכן ייתכן שמגבלות כאלה אינן חלות עליך.

 

12. שמירת זכויות

 

אנו שומרים לעצמנו את כל זכויותינו, כולל אך לא מוגבלות לכל זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים, סודות מסחריים וכל זכות קניינית אחרת שיש לנו באתר האינטרנט שלנו, בתכניו ובסחורות והשירותים העשויים להינתן. . השימוש בזכויות וברכוש שלנו מחייב את הסכמתנו מראש ובכתב. איננו מספקים לך רישיונות או זכויות מפורשים או מפורשים על ידי העמדת שירותים לרשותך ולא תהיה לך שום זכויות לעשות שימוש מסחרי כלשהו באתר האינטרנט או בשירות שלנו ללא הסכמתנו מראש ובכתב.

 

13. הודעה על הפרת זכויות יוצרים

 

אם אתה סבור שהשימוש ברכוש שלך נעשה בצורה כלשהי שתיחשב להפרת זכויות יוצרים או הפרה של זכויות הקניין הרוחני שלך, ניתן ליצור קשר עם סוכן זכויות היוצרים שלנו בכתובת הבאה: חותם 14. חוק ישים אתה מסכים שתנאי שימוש אלה וכל מחלוקת הנובעת משימושך באתר אינטרנט זה או במוצרינו ובשירותים שלנו תהיה כפופה לפירושם בהתאם לחוקים המקומיים שבהם ממוקם המטה של ​​הבעלים של אתר זה, ללא התחשבות בהוראות סתירת החוק. על ידי רישום או שימוש באתר ובשירות זה אתה מסכים ומגיש לתחום השיפוט והמקום הבלעדי של המחוז או העיר שבה נמצא המטה של ​​הבעלים של אתר אינטרנט זה.

 

15. מידע אחר

 

(ט) במקרה שתנאי שימוש אלה מתנגשים עם כל חוק לפיו הוראה כלשהי עשויה להיות פסולה על ידי בית משפט הסמכות על הצדדים, הוראה זו תתפרש כך שתשקף את כוונותיהם המקוריות של הצדדים בהתאם לחוק החל. , ושאר תנאי השימוש הללו יישארו תקפים ושלמים; (ii) כישלונו של אחד הצדדים לטעון זכות כלשהי על פי תנאי שימוש אלה לא ייחשב כוויתור על זכותו של אותו צד וזכות זו תישאר במלוא עוצמתה; (ג) אתה מסכים שללא התחשבות בכל פסל או חוק מנוגד שיש להגיש תביעה או סיבה כלשהי הנובעים מאתר זה או משירותיו בתוך שנה (1) לאחר שהתעוררה תביעה או עילה כזו, או שהתביעה תיאסר לעד ;

 

מדיניות פרטיות

אנו לוקחים את זכותך לפרטיות ברצינות ורוצים שתרגיש בנוח להשתמש באתר האינטרנט שלנו. מדיניות פרטיות זו עוסקת במידע המאפשר זיהוי אישי (המכונה להלן "נתונים") העלול להיאסף על ידינו באתרנו. מדיניות זו אינה חלה על ישויות אחרות שאיננו בבעלותנו או בשליטתם ועל אנשים שאינם עובדינו, סוכנינו או בשליטתנו.

Comofamilia Tech Solutions LLC צריכה לאסוף ולהשתמש במידע מסוים אודות אנשים פרטיים.

אלה יכולים לכלול לקוחות, ספקים, קשרים עסקיים, עובדים ואנשים אחרים שהארגון מקיים איתם קשר או ייתכן שיהיה עליהם ליצור קשר.

מדיניות זו מתארת ​​כיצד יש לאסוף, לטפל ולאחסן נתונים אישיים אלה בכדי לעמוד בתקני הגנת המידע של החברה - וכדי לציית לחוק.

מדיניות הגנת נתונים זו מבטיחה Comofamilia Tech Solutions LLC:

תואם את חוק הגנת המידע ופעל לפי נוהגים טובים

מגן על זכויות הצוות, הלקוחות והשותפים

פתוח לגבי האופן בו הוא מאחסן ומעבד נתונים של אנשים

מגן על עצמו מפני הסיכונים של הפרת נתונים

חוק הגנת נתונים

חוק הגנת הנתונים משנת 1998 מתאר כיצד ארגונים - כולל Comofamilia Tech Solutions LLC - חייבים לאסוף, לטפל ולאחסן מידע אישי.

כללים אלה חלים בין אם הנתונים נשמרים בצורה אלקטרונית, על נייר או על חומרים אחרים.

כדי לציית לחוק, יש לאסוף מידע אישי ולהשתמש בו באופן הוגן, לאחסן אותו בבטחה ולא להיחשף שלא כדין.

חוק הגנת הנתונים עומד על בסיס שמונה עקרונות חשובים.

אלה אומרים כי נתונים אישיים חייבים:

להיות מעובד בהגינות ובחוק

להשיג רק למטרות ספציפיות וחוקיות

היה נאות, רלוונטי ולא מוגזם

היו מדויקים ומתעדכנים

אסור להחזיק זמן רב מהנדרש

מעובד בהתאם לזכויות נושאי הנתונים

היו מוגנים בדרכים מתאימות

לא יועברו מחוץ לאזור הכלכלי האירופי (EEA), אלא אם כן אותה מדינה או טריטוריה מבטיחים גם רמת הגנה מספקת


אנשים, סיכונים ואחריות


היקף המדיניות

מדיניות זו חלה על:

המשרד הראשי של Comofamilia Tech Solutions LLC

כל הסניפים של Comofamilia Tech Solutions LLC

כל הצוותים והמתנדבים של Comofamilia Tech Solutions LLC

כל הקבלנים, הספקים ואנשים אחרים העובדים מטעם [שם החברה]

הוא חל על כל הנתונים שהחברה מחזיקה הנוגעים לאנשים הניתנים לזיהוי, גם אם מידע זה מבחינה טכנית אינו נוגע לחוק הגנת הנתונים משנת 1998. זה יכול לכלול:

שמות של יחידים

כתובות דואר

כתובות דואר אלקטרוני

מספרי טלפון

תמונות

... בתוספת כל מידע אחר הנוגע ליחידים

סיכוני הגנה על נתונים

מדיניות זו מסייעת להגן על Comofamilia Tech Solutions LLC מפני כמה סיכוני אבטחת נתונים אמיתיים מאוד, כולל:

הפרות של סודיות. למשל, מידע ניתן בצורה לא מתאימה.

לא מציעה אפשרות לבחור. למשל, כל האנשים צריכים להיות חופשיים לבחור כיצד החברה משתמשת בנתונים הקשורים אליהם.

נזק מוניטין. למשל, החברה עלולה לסבול אם האקרים יזכו בהצלחה לנתונים רגישים.

אחריות

לכל מי שעובד או עם Comofamilia Tech Solutions LLC יש אחריות מסוימת להבטיח כי הנתונים נאספים, מאוחסנים ומטופלים כראוי.

כל צוות המטפל בנתונים אישיים חייב לוודא שהוא מטופל ומעובד בהתאם למדיניות זו ועקרונות הגנת הנתונים.

עם זאת, לאנשים אלה יש תחומי אחריות מרכזיים:

ההנהלה אחראית בסופו של דבר להבטיח כי Comofamilia Tech Solutions LLC עומדת בהתחייבויותיה החוקיות.

קצין הגנת המידע, אחראי על:

עדכון הלוח בנוגע לאחריות, סיכונים ונושאים בנושא הגנת נתונים.

סקירת כל הליכי הגנת הנתונים והמדיניות הנלווית, בהתאם ללוח הזמנים המוסכם.

עריכת הדרכה וייעוץ בנושא הגנת נתונים לאנשים המכוסים במדיניות זו.

טיפול בשאלות הגנה על נתונים מצד הצוות וכל אחד אחר המכוסה במדיניות זו.

התמודדות עם בקשות של אנשים לראות את הנתונים ש- Comofamilia Tech Solutions LLC מחזיקה אודותיהן (נקראות גם 'בקשות גישה לנושא').

בדיקה ואישור כל חוזים או הסכמים עם צדדים שלישיים העשויים לטפל בנתונים הרגישים של החברה.

הנחיות הצוות הכללי

האנשים היחידים שיכולים לגשת לנתונים המכוסים על ידי מדיניות זו צריכים להיות אלה הזקוקים להם לצורך עבודתם.

אין לשתף נתונים באופן לא רשמי. כאשר נדרשת גישה למידע חסוי, העובדים יכולים לבקש זאת ממנהלי הקו שלהם.

Comofamilia Tech Solutions LLC תספק הדרכה לכל העובדים שיעזרו להם להבין את האחריות שלהם בעת הטיפול בנתונים.

על העובדים לשמור על אבטחת כל הנתונים, על ידי נקיטת אמצעי זהירות הגיוניים ועוקבים אחר ההנחיות שלהלן.

בפרט, יש להשתמש בסיסמאות חזקות ולעולם אסור לשתף אותן.

אין לחשוף נתונים אישיים לאנשים בלתי מורשים, לא בתוך החברה ולא כלפי חוץ.

יש לבחון ולעדכן את הנתונים באופן קבוע אם יתגלה שהם מיושנים. אם כבר לא נדרש, יש למחוק אותו ולהיפטר ממנו.

על העובדים לבקש עזרה ממנהל הקו שלהם או ממפקח ההגנה על נתונים אם הם אינם בטוחים לגבי היבט כלשהו של הגנת הנתונים.

אחסון נתונים

כללים אלה מתארים כיצד ואיפה יש לאחסן נתונים בבטחה. שאלות לגבי שמירת נתונים בצורה בטוחה ניתן להפנות למנהל ה- IT או לבקר הנתונים.

כאשר הנתונים נשמרים על נייר, יש לשמור אותם במקום מאובטח בו אנשים לא מורשים אינם יכולים לראותם.

הנחיות אלה חלות גם על נתונים שנשמרים בדרך כלל אלקטרונית אך הודפסו משום מה:

כאשר אין צורך בכך, יש לשמור את הנייר או הקבצים במגירה נעולה או בארון התיוק.

על העובדים לוודא שלא נותרים נייר ותדפיסים במקום בו אנשים בלתי מורשים יכלו לראותם, כמו במדפסת.

יש לגרוס את תדפיסי הנתונים ולהשליך אותם באופן מאובטח כאשר אין צורך עוד.

כאשר הנתונים נשמרים באופן אלקטרוני, יש להגן עליהם מפני גישה לא מורשית, מחיקה בשוגג וניסיונות פריצה זדוניים:

יש להגן על נתונים באמצעות סיסמאות חזקות המשתנות באופן קבוע ולעולם לא חולקות בין העובדים.

אם הנתונים נשמרים על מדיה נשלפת (כמו תקליטור או DVD), יש לשמור על נעילה מאובטחת כאשר הם אינם בשימוש.

יש לאחסן נתונים רק בכוננים ושרתים ייעודיים, ויש להעלותם רק לשירותי מחשוב ענן מאושרים.

שרתים המכילים נתונים אישיים צריכים להיות ממוקמים במקום מאובטח, הרחק משטחי משרדים כלליים.

יש לגבות נתונים לעתים קרובות. יש לבדוק את הגיבויים באופן קבוע, בהתאם לנהלי הגיבוי הסטנדרטיים של החברה.

אסור לשמור נתונים ישירות למחשבים ניידים או מכשירים ניידים אחרים כמו טאבלטים או טלפונים חכמים.

על כל השרתים והמחשבים המכילים נתונים להיות מוגנים על ידי תוכנת אבטחה מאושרת וחומת אש.

שימוש בנתונים

לנתונים אישיים אין ערך עבור Comofamilia Tech Solutions LLC אלא אם כן העסק יכול לעשות בהם שימוש. עם זאת, כאשר משתמשים בנתונים אישיים ומשתמשים בהם זה יכול להיות בסיכון הגדול ביותר לאובדן, שחיתות או גניבה:

כאשר עובדים עם נתונים אישיים, על העובדים לוודא שמסכי המחשבים שלהם נעולים תמיד כאשר הם אינם מטופלים.

אין לשתף נתונים אישיים באופן לא רשמי. במיוחד אין לשלוח אותו בדוא"ל מכיוון שצורת תקשורת זו אינה מאובטחת.

יש להצפין נתונים לפני העברתם אלקטרונית. מנהל ה- IT יכול להסביר כיצד לשלוח נתונים לאנשי קשר חיצוניים מורשים.

לעולם אין להעביר נתונים אישיים מחוץ לאזור הכלכלי האירופי.

עובדים לא צריכים לשמור עותקים של נתונים אישיים במחשבים שלהם. תמיד לגשת ולעדכן את העותק המרכזי של כל הנתונים.

דיוק מידע

החוק מחייב את Comofamilia Tech Solutions LLC לנקוט בצעדים סבירים כדי להבטיח שהנתונים יהיו מדויקים ומעודכנים.

ככל שחשוב שהנתונים האישיים יהיו מדויקים, כך צריך להתאמץ יותר Comofamilia Tech Solutions LLC בכדי להבטיח את הדיוק שלהם.

באחריות כל העובדים שעובדים עם נתונים לנקוט בצעדים סבירים כדי להבטיח שהם יהיו מדויקים ומעודכנים ככל האפשר.

הנתונים יישמרו בכמה שפחות מקומות. הצוות לא אמור ליצור ערכות נתונים מיותרות נוספות.

על הצוות לנצל כל הזדמנות בכדי להבטיח את עדכון הנתונים. למשל, על ידי אישור פרטי הלקוח כשהוא מתקשר.

חברת Comofamilia Tech Solutions LLC תקל על נושאי הנתונים לעדכן את המידע ש- Comofamilia Tech Solutions LLC מחזיקה אודותיהם. למשל, דרך אתר החברה.

יש לעדכן את הנתונים כאשר מתגלים אי דיוקים. לדוגמה, אם כבר לא ניתן להשיג קשר עם לקוח במספר הטלפון המאוחסן שלו, יש להסירו ממסד הנתונים.

באחריות מנהל השיווק להבטיח שמאגרי השיווק ייבדקו מול קבצי דיכוי התעשייה אחת לחצי שנה.

בקשות לגישה לנושא

כל האנשים אשר נתונים נתונים אישיים המוחזקים על ידי Comofamilia Tech Solutions LLC זכאים:

שאלו איזה מידע החברה מחזיקה עליהם ולמה.

שאל כיצד להשיג גישה אליו.

הודיעו כיצד לעדכן אותו.

הודיעו כיצד החברה עומדת בחובותיה להגנת נתונים.

אם אדם יוצר קשר עם החברה המבקשת מידע זה, זה נקרא בקשת גישה לנושא.

יש להגיש בקשות גישה לאנשים פרטיים בדוא"ל, ומופנות אל מנהל הנתונים בכתובת This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . בקר הנתונים יכול לספק טופס בקשה סטנדרטי, אם כי אנשים אינם צריכים להשתמש בזה.

אנשים יחויבו בתשלום לכל בקשת גישה לנושא. בקר הנתונים ישאף לספק את הנתונים הרלוונטיים תוך 14 יום.

בקר הנתונים תמיד יוודא את זהותו של כל מי שמגיש בקשה לגישה לנושא לפני שימסור מידע כלשהו.


גילוי נתונים מסיבות אחרות

בנסיבות מסוימות, חוק הגנת הנתונים מאפשר לחשוף נתונים אישיים לרשויות אכיפת החוק ללא הסכמת הנבדק.

בנסיבות אלה, קומופמיליה טק פתרונות LLC תגלה את הנתונים המבוקשים. עם זאת, מנהל הנתונים יוודא שהבקשה היא לגיטימית, ויבקש סיוע מהדירקטוריון ומהיועצים המשפטיים של החברה במידת הצורך.


מתן מידע

Comofamilia Tech Solutions LLC שואפת להבטיח שאנשים מודעים לכך שעובדים את הנתונים שלהם ושהם מבינים:

אופן השימוש בנתונים

כיצד לממש את זכויותיהם

לשם כך יש לחברה הצהרת פרטיות המפרטת כיצד משתמשים בנתונים הנוגעים ליחידים על ידי החברה.

אנא הקדיש זמן לקרוא את כל תנאי השימוש שלנו.

1. איסוף נתונים

 

תהליך ההרשמה שלנו דורש רק כתובת דואר אלקטרוני תקפה ומזהה משתמש וסיסמה ייחודיים. בחירתך מידע נוסף היא לבחירתך. לידיעתך, שם המשתמש שלך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, או הגשות אחרות שאתה מגיש באתר זה עשויים להכיל את שמך האמיתי או מידע אחר שניתן לזהות אישית וכתוצאה מכך, הם עשויים להופיע באתר זה. כמו אתרי אינטרנט רבים, אנו עשויים גם לקבל באופן אוטומטי מידע כללי הכלול בקבצי יומן השרת שלנו כגון כתובת ה- IP שלך ופרטי העוגיה שלך. מידע אודות אופן הצגת הפרסום באתר זה (אם בכלל) מוצג להלן.

 

2. שימוש בנתונים

 

אנו עשויים להשתמש בנתונים כדי להתאים אישית ולשפר את חוויית המשתמש שלך באתר זה. אנו נעשה מאמצים על מנת שהנתונים שלך לא יסופקו לצדדים שלישיים אלא אם כן (i) נקבע אחרת במדיניות פרטיות זו; (ii) אנו מקבלים את הסכמתך, כגון כאשר אתה בוחר להצטרף או לבטל הסכמה לשיתוף הנתונים; (ג) שירות הניתן באתר שלנו מחייב אינטראקציה עם צד שלישי או ניתן אותו, למשל דוגמת ספק שירותי יישומים; (iv) על פי הליך משפטי או אכיפת חוק; (v) אנו מגלים שהשימוש שלך באתר זה מפר מדיניות זו, תנאי השירות, הנחיות שימוש אחרות או כפי שנחשב סביר לנו בכדי להגן על זכויותינו החוקיות ו / או רכושנו; (vi) או (vi) אתר זה נרכש על ידי צד שלישי לפיו אותו צד שלישי יוכל להשתמש בנתונים באותו אופן שנוכל כמפורט במדיניות זו. במקרה שתבחר להשתמש בקישורים המופיעים באתרנו לביקור באתרי אינטרנט אחרים, מומלץ לקרוא את מדיניות הפרטיות המופיעה באתרים אלה.

 

3. עוגיות

 

כמו אתרי אינטרנט רבים, אנו מגדירים ומשתמשים בקובצי Cookie כדי לשפר את חוויית המשתמש שלך, כגון שמירה על ההגדרות האישיות שלך. פרסומות עשויות להופיע באתר האינטרנט שלנו, ואם כן, עשויות להגדיר ולעיין בקובצי Cookie במחשב שלך ובכפוף למדיניות הפרטיות של אותם גורמים המספקים את הפרסומת. עם זאת, לחברות המשרתות את הפרסום אין גישה לעוגיות שלנו. חברות אלו בדרך כלל משתמשות בקודים שאינם ניתנים לזיהוי אישי או אנונימי בכדי להשיג מידע על ביקורך באתר שלנו.

 

4. ילדים

 

אנו לא מאפשרים לאנשים בגילאי שבע עשרה ומטה להיות חברים באתר זה. למידע נוסף, אנא צרו קשר עם מנהל האתר שלנו.

 

5. עריכה או מחיקה של פרטי חשבונך

 

אנו מספקים לך את היכולת לערוך את המידע בפרטי חשבון המשתמש שלך שמסרת לנו בהרשמה באמצעות אזור תצורת העמוד האישי שלך. תוכל לבקש מחיקת חשבון המשתמש שלך על ידי פנייה למנהל האתר שלנו. תוכן או נתונים אחרים שאולי מסרת לנו ואינם כלולים בחשבון המשתמש שלך, כגון פוסטים שעשויים להופיע בפורומים שלנו, עשויים להמשיך ולהישאר באתר שלנו על פי שיקול דעתנו למרות שחשבון המשתמש שלך נמחק. אנא עיינו בתנאי השימוש שלנו למידע נוסף.

 

6. שינויים במדיניות פרטיות זו

 

אנו עשויים לבצע שינויים במדיניות זו מעת לעת. אנו נודיע לך על שינויים מהותיים במדיניות זו על ידי פרסום הודעה בולטת באתרנו ו / או על ידי שליחת הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת לנו הכלולה בהגדרות המשתמש שלך.

 

7. אין ערבויות

 

בעוד שמדיניות פרטיות זו קובעת את הסטנדרטים שלנו לתחזוקת נתונים ואנו נעשה מאמצים לעמוד בהם, איננו יכולים להבטיח תקנים אלה. יתכנו גורמים שאינם בשליטתנו העלולים לגרום לחשיפת נתונים. כתוצאה מכך, אנו מתנערים מכל אחריות או התחייבות הנוגעים לתחזוקה או לא גילוי נתונים.

 

8. גוגל אנליטיקס

 

אתר זה משתמש ב- Google Analytics, שירות ניתוח אתרים המסופק על ידי Google, Inc. Google. גוגל אנליטיקס משתמשת בקובצי Cookie, שהם קבצי טקסט המוצבים במחשב שלך, כדי לסייע לאתר לנתח כיצד משתמשים משתמשים באתר. המידע שנוצר על ידי קובץ ה- cookie אודות השימוש שלך באתר כולל כתובת ה- IP שלך יועבר ויאוחסן על ידי גוגל בשרתים בארצות הברית. גוגל תשתמש במידע זה לצורך הערכת השימוש שלך באתר, עריכת דוחות על פעילות האתר למפעילי אתרים ומתן שירותים אחרים הנוגעים לפעילות באתר ולשימוש באינטרנט. גוגל רשאית גם להעביר מידע זה לצדדים שלישיים כאשר הדבר נדרש לעשות זאת על פי החוק, או כאשר צדדים שלישיים כאלה מעבדים את המידע בשם Google. גוגל לא תשייך את כתובת ה- IP שלך לנתונים אחרים המוחזקים על ידי גוגל. אתה יכול לסרב לשימוש בעוגיות על ידי בחירת ההגדרות המתאימות בדפדפן שלך. עם זאת שים לב שאם תעשה זאת יתכן שלא תוכל להשתמש בפונקציונליות המלאה של אתר זה. על ידי שימוש באתר זה אתה מסכים לעיבוד הנתונים אודותיך על ידי גוגל באופן ולמטרות המפורטות לעיל.